W Przedszkolu stawiamy na zgraną kadrę, którą tworzą nauczyciele wychowawcy i instruktorzy zewnętrzni. Naszych nauczycieli i instruktorów cechuje profesjonalizm, który rozumiemy jako odpowiednie przygotowanie merytoryczne, ale też optymizm, cierpliwość, zorganizowanie oraz kreatywność.

Ważny jest dla nas rozwój zawodowy pracowników. Jesteśmy  świadomi konieczności ciągłej pracy nad doskonaleniem warsztatu nauczycielskiego, dlatego nasi nauczyciele zobligowani są do uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych i warsztatach wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości pracy.

 

 Katarzyna Deneka-Czerwonka – Dyrektor Przedszkola

Ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja pedagogiczna i teatrologiczna) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, posiada także absolutorium polonistycznych studiów doktoranckich. Ma uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Dennisona (kurs kwalifikacyjny I i II stopnia z kinezjologii edukacyjnej) oraz treningu zastępowania agresji  (certyfikat trenerski Instytutu Amity). Jest członkiem Lubelskiego Laboratorium Talentów - sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i specjalistów, której celem jest podniesienie jakości pracy z dziećmi zdolnymi uczącymi się w lubelskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Kilka lat pracowała jako nauczyciel polonista, trener nauczycieli m.in. w zakresie praw ucznia, ewaluacji czy projektu edukacyjnego, jest egzaminatorem OKE. Przedszkole Niepubliczne „Haguś” to projekt, który stworzyła i urzeczywistniła razem z mężem mgr inż. Przemysławem Czerwonką. Dyrektor od początku nadzoruje pracę Przedszkola we wszystkich aspektach jego działalności. Dba o ciepłą, pozytywną atmosferę w placówce i wysoki poziom merytoryczny zajęć.

 Agnieszka Choduń – Dyrektor merytoryczny, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego oraz doskonalące studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy zorganizowane przez KUL, brała udział w szkoleniu dla realizatorów międzynarodowego programu Partnership for Children „Przyjaciele Zippiego” organizowanym przez Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Dyrektor nadzoruje pracę palcówki w zakresie zgodności nauczanych treści z podstawą programową, a także jest opiekunem stażu nauczycieli starających się o awans zawodowy.

Anna Kowalska-Terlecka – nauczyciel wychowawca 

Ukończyła pedagogiczne studia licencjackie UMCS na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studia magisterskie UMCS na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach. Ma uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W codziennej pracy z dziećmi wykorzystuje elementy pedagogiki Montessori oraz Froebla. Interesuje się logopedią i wpływem zabaw muzyczno-ruchowych na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej oraz wspomagające zajęcia matematyczne, a także zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania. 

Barbara Kuśmierz - nauczyciel wychowawca 

Ukończyła pedagogiczne studia licencjackie UMCS na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studia magisterskie UMCS na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją: resocjalizacja z socjoterapią.  Posiada uprawnienia do pracy Metodą Dobrego Startu (kurs kwalifikacyjny), co pozwala na prowadzenie w przedszkolu zajęć Od piosenki do znaku, mających na celu przygotowanie maluchów do późniejszej nauki czytania i pisania. Pani Basia jako wychowawca prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej oraz opowieści biblijne. 

 Magdalena Budycz-Moskwa - nauczyciel wychowawca

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie  na kierunku pedagogika Marii Montessori i zarządzanie oświatą.  Posiada uprawnienia do pracy Metodą Dobrego Startu (kurs kwalifikacyjny). Pani Magda odbyła również szkolenia w zakresie wykorzystania pedagogiki Froebla w pracy przedszkolnej oraz szkolenie z melorytmicznej koncepcji wspomagającej naukę czytania. W przedszkolu prowadzi zajęcia dydaktyczne, literkowo, wspomagające zajęcia matematyczne i opowieści biblijne. W pracy z dziećmi często stosuje metody teatralne uatrakcyjniając je zabawami rytmicznymi, tańcem i śpiewem. 

Monika Okoń - nauczyciel wychowawca

Ukończyła studia magisterskie UMCS na kierunku pedagogika, specjalizacja pedagogika rodziny z poradnictwem pedagogicznym oraz podyplomowe studia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej. Posiada liczne kursy związane ze wspomaganiem dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera. W przedszkolu prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej. 

Ewelina Wąsik - nauczyciel 

Ukończyła studia magisterskie na KUL na kierunku filologia polska, specjalizacja pedagogiczna i teatrologicza. Pani Ewelina posiada również dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej i kilka lat praktyki w tym zawodzie. W przedszkolu prowadzi zajęcia dodatkowe w grupie 3-latków, tj. W krainie liczb, Od piosenki do znaku, Laboratorium Mądrej Sowy, Opowieści biblijne.  

 Dominika Roskal - pomoc nauczyciela 

Z wykształcenia jest terapeutą zajęciowym. W przedszkolu pomaga nauczycielom w zajęciach, spacerach, przygotowaniu dekoracji, itp. Pani Dominika w pracy z dziećmi wykorzystuje różnorodne masy plastyczne, z których największą popularnością cieszą się slimy. Lubi  prowadzić zabawy muzyczno-ruchowe oraz zajęcia z elementami bajkoterapii i muzykoterapii. 

 

INSTRUKTORZY  ZEWNĘTRZNI: 

 Edyta Karczmarzyk-Bochen – logopeda 

 Martyna Maleńczuk - nauczyciel języka angielskiego (Centrum Rozwoju Dziecka)

 Marcin Rychwiński - instruktor tańca (Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych)

Szymon Chołomiej – nauczyciel rytmiki (Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych)

Agata Siczek - instruktor zajęć sportowych (Akademia Footbolisty)

 

 

 

 

Przedszkole Niepubliczne „Haguś”
tel.: 533 993 375, e-mail:
email