W Przedszkolu stawiamy na zgraną kadrę, którą tworzą nauczyciele wychowawcy i instruktorzy zewnętrzni. Naszych nauczycieli i instruktorów cechuje profesjonalizm, który rozumiemy jako odpowiednie przygotowanie merytoryczne, ale też optymizm, cierpliwość, zorganizowanie oraz kreatywność.

Ważny jest dla nas rozwój zawodowy pracowników. Jesteśmy  świadomi konieczności ciągłej pracy nad doskonaleniem warsztatu nauczycielskiego, dlatego nasi nauczyciele zobligowani są do uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych i warsztatach wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości pracy.

 

mgr Katarzyna Deneka-Czerwonka – Dyrektor Przedszkola

Ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja pedagogiczna i teatrologiczna) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, posiada także absolutorium polonistycznych studiów doktoranckich. Ma uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Dennisona (kurs kwalifikacyjny I i II stopnia z kinezjologii edukacyjnej). Kilka lat pracowała jako nauczyciel polonista, trener nauczycieli m.in. w zakresie praw ucznia, ewaluacji czy projektu edukacyjnego, jest egzaminatorem OKE. Przedszkole Niepubliczne „Haguś” to projekt, który stworzyła i urzeczywistniła razem z mężem mgr inż. Przemysławem Czerwonką. Dyrektor od początku nadzoruje pracę Przedszkola we wszystkich aspektach jego działalności. Dba o ciepłą, przepełnioną pozytywnym duchem atmosferę w placówce i wysoki poziom merytoryczny zajęć.

mgr Agnieszka Choduń – Dyrektor merytoryczny, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego oraz doskonalące studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy zorganizowane przez KUL, brała udział w szkoleniu dla realizatorów międzynarodowego programu Partnership for Children „Przyjaciele Zippiego” organizowanym przez Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Dyrektor nadzoruje pracę palcówki w zakresie zgodności nauczanych treści z podstawą programową, a także jest opiekunem stażu nauczycieli starających się o awans zawodowy.

mgr Iwona Batyra – nauczyciel wychowawca, nauczyciel kontraktowy w okresie stażu na nauczyciela mianowanego

Ukończyła studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja: psychopedagogika specjalna z logopedią), a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego. Najważniejsze ukończone kursy to: kurs kwalifikacyjny z Metody Dobrego Startu oraz kurs kwalifikacyjny I i II stopnia z kinezjologii edukacyjnej, a także szkolenia z pracy metodą Froebla. Jest wychowawcą kolonijnym oraz instruktorem programu „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, a także Wspomagające zajęcia matematyczne, Opowieści biblijne oraz Naukę czytania i pisania. 

mgr Katarzyna Bort-Zielińska - nauczyciel wychowawca, nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalizacją - edukacja plastyczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ma uprawnienia trenera dziecięcego (kurs kwalifikacyjny I stopnia), a także ukończony kurs kwalifikacyjny z Metody Dobrego Startu. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, Opowieści biblijne, Eksperymenty Mądrej Sowy, Wspomagające zajęcia matematyczne oraz Przygotowanie do nauki czytania i pisania. 

mgr Marta Lewko – nauczyciel wychowawca, nauczyciel kontraktowy

Ukończyła pedagogiczne studia magisterskie  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , (specjalizacja: Edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna) oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami metody Montessori. Ukończyła też podyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą. Do najważniejszych ukończonych kursów kwalifikacyjnych należy szkolenie z Metody Dobrego Startu. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, zajęcia matematyczne i zajęcia badawcze. 

mgr Magdalena Sternik - nauczyciel wychowawca,  nauczyciel stażysta 

Ukończyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku nauki o rodzinie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Do najważniejszych ukończonych kursów kwalifikacyjnych należy szkolenie z Metody Dobrego Startu. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, opowieści biblijne i zajęcia Od piosenki do znaku Metodą Dobrego Startu.

mgr Lidia Szymańczyk - nauczyciel wychowawca, nauczyciel stażysta

Ukończyła pedagogiczne studia magisterskie  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , (specjalizacja: pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną) oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Do najważniejszych ukończonych kursów kwalifikacyjnych należy warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej i wspomagające zajęcia matematyczne. 

mgr Justyna Rychlak - nauczyciel wychowawca, nauczyciel stażysta

Ukończyła pedagogiczne studia licencjackie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna) oraz pedagogiczne studia magisterskie (specjalizacja: pedagogika integracyjna i włączająca).  W Przedszkolu pomaga nauczycielom w prowadzeniu zajęć oraz prowadzi zajęcia badawcze, opowieści biblijne i Klub Małego Twórcy. 

INSTRUKTORZY  ZEWNĘTRZNI: 

mgr Monika Czyrny – logopeda 

mgr Olga Lemieszek – psycholog, instruktor zajęć Moje emocje! (Specto)

mgr Laura Derza - nauczyciel języka angielskiego

mgr Konrad Matysek - instruktor tańca (Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych)

mgr Piotr Szymański – nauczyciel rytmiki (Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych)

mgr Paweł Żytko - instruktor zajęć sportowych "Przedszkole i piłka" (Przedszkoliada.pl)

 

Przedszkole Niepubliczne „Haguś”
tel.: 533 993 375, e-mail:
email