W Przedszkolu stawiamy na stałą i zgraną kadrę, którą tworzą nauczyciele wychowawcy i instruktorzy zewnętrzni. Naszych nauczycieli i instruktorów cechuje profesjonalizm, który rozumiemy jako odpowiednie przygotowanie merytoryczne, ale też optymizm, cierpliwość, zorganizowanie oraz kreatywność.

Ważny jest dla nas rozwój zawodowy pracowników. Jesteśmy  świadomi konieczności ciągłej pracy nad doskonaleniem warsztatu nauczycielskiego, dlatego nasi nauczyciele zobligowani są do uczestniczenia w szkoleniach zewnętrzych i warsztatach wewnętrzych mających na celu podnoszenie jakości pracy.

mgr Katarzyna Deneka-Czerwonka – Dyrektor Przedszkola

Ukończyła filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja pedagogiczna i teatrologiczna) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, posiada także absolutorium polonistycznych studiów doktoranckich. Ma uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Dennisona (kurs kwalifikacyjny I i II stopnia z kinezjologii edukacyjnej). Kilka lat pracowała jako nauczyciel polonista, trener nauczycieli m.in. w zakresie praw ucznia, ewaluacji czy projektu edukacyjnego, jest egzaminatorem OKE. Przedszkole Niepubliczne „Haguś” to projekt, który stworzyła i urzeczywistniła razem z mężem mgr inż. Przemysławem Czerwonką. Dyrektor od początku nadzoruje pracę Przedszkola we wszystkich aspektach jego działalności. Dba o ciepłą, przepełnioną pozytywnym duchem atmosferę w placówce i wysoki poziom merytoryczny zajęć.

mgr Agnieszka Choduń – Dyrektor merytoryczny, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego oraz doskonalące studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy zorganizowane przez KUL, brała udział w szkoleniu dla realizatorów międzynarodowego programu Partnership for Children „Przyjaciele Zippiego” organizowanym przez Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Dyrektor nadzoruje pracę palcówki w zakresie zgodności nauczanych treści z podstawą programową, a także jest opiekunem stażu nauczycieli starających się o awans zawodowy.

mgr Iwona Batyra – nauczyciel wychowawca, nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja: psychopedagogika specjalna z logopedią), a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego. Najważniejsze ukończone kursy to: kurs kwalifikacyjny z Metody Dobrego Startu oraz kurs kwalifikacyjny I i II stopnia z kinezjologii edukacyjnej. Jest wychowawcą kolonijnym oraz instruktorem programu „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, a także Wspomagające zajęcia matematyczne, Opowieści biblijne oraz Naukę czytania i pisania. 

mgr Katarzyna Bort-Zielińska - nauczyciel wychowawca, nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalizacją - edukacja plastyczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ma uprawnienia trenera dziecięcego (kurs kwalifikacyjny I stopnia), a także ukończony kurs kwalifikacyjny z Metody Dobrego Startu. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, Opowieści biblijne, Eksperymenty Mądrej Sowy, Wspomagające zajęcia matematyczne oraz Przygotowanie do nauki czytania i pisania. 

mgr Agata Sobiecka – nauczyciel wychowawca, nauczyciel kontraktowy

Ukończyła pedagogiczne studia magisterskie  na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, (specjalizacja: psychopedagogika specjalna z logopedią) oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiada dyplom dziennych studiów licencjackich na kierunku: Logopedia z audiologią. Ukończyła też szkolenie w zakresie nauczania czytania i pisania metodą Ireny Majchrzak. W Przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej, Od piosenki do literki, Już to potrafię! - zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów. 

mgr Barbara Drążęk - nauczyciel wspomagający

Ukończyła pedagogiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja wczesnoszkolna i przedszkolna). W Przedszkolu wspomaga pracę nauczyciela wychowawcy grupy najmłodszej oraz prowadzi Opowieści biblijne i Zajęcia badawcze.

INSTRUKTORZY  ZEWNĘTRZNI: 

mgr Monika Sochacka – logopeda 

mgr Aneta Słomka – instruktor zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

mgr Laura Derza - nauczyciel języka angielskiego

mgr Konrad Matysek - instruktor tańca (Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych)

mgr Agnieszka Królikowska – nauczyciel rytmiki (Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych)

mgr Paweł Żytko - instruktor zajęć sportowych "Przedszkole i piłka" (Przedszkoliada.pl)

 

Przedszkole Niepubliczne „Haguś”
tel.: 533 993 375, e-mail:
email